کفپوش تارتان

کفپوش تارتان پیست های دو و میدانی در مدل های Spray، ,Full Flexible Sandwich، و Smooth قابل اجرا می باشند. کفپوش تارتان چسبندگی مناسبی به سطوح بتن، سنگ، موزائیک و آسفالت را داشته و بصورت یکپارچه اجرا می گردد.

کفپوش تارتان

0