کفپوش داروسازی / تحقیقاتی R&D

کفپوش داروسازی / تحقیقاتی R&D با توجه به حساسیت ویژه بهداشتی ( GMP ) مراکز توسعه و تحقیقات می بایست از قابلیت بسیار بالایی در عدم جذب میکروب و هر گونه آلودگی برخوردار بوده و کارایی و طول عمری بالایی نیز داشته باشد، آنچنان که در دیگر بخش های صنایع دارویی بهداشت به عنوان اولین اولویت است. سیستم کفپوش داروسازی باید به نحوی طراحی، فرموله و اجرا گردد که با شرایط سخت و تردد بسیار زیاد محیط هایی که به صورت تمام وقت (شبانه روز) در حال استفاده می باشد تطبیق داشته باشد.

0
فهرست