قیمت کفپوش اپوکسی

قیمت کفپوش اپوکسی اکسون به چندین عامل بستگی داشته و با توجه به نوع کاربری، ضخامت و میزان مواد به کار برده شده در کفپوش اپوکسی تعیین می گردد.

ضخامت کفپوش اپوکسی با توجه به نوع کاربری اعم از این که صنعتی، دکوراتیو و غیره باشد و با توجه به استحکام و مسطح بودن سطح زیر کار پس از بازدید کارشناسی معین می گردد.

0
فهرست